Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 2019

W powiecie zduńskowolskim funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Można z ich skorzystać  w Zduńskiej Woli, Szadku i Zapolicach, szczegóły poniżej.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

1. Budynek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zduńskiej Woli

ul. Żeromskiego 3a

Punkt czynny:

- poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 8.00 – 12.00

- środy w godz. 11.00 – 15.00

2. Budynek Urzędu i Gminy Miasta w Szadku

ul. Warszawska 3 ( sala USC )

Punkt czynny:

- poniedziałki, wtorki, czwartki piątki w godz. 9.00 – 13.00

- środy w godz. 13.00 – 17.00

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym ,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

1. Budynek Urzędu Gminy Zapolice

Plac Strażacki 5 ( pokój nr 17 – pierwsze piętro )

Punkt czynny:

- poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 8.00 – 12.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 

1) Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2) Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego do pobrania w załączniku.

Zapisów na ww. usługi można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 43 824 42 10.


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020