Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
PUP. Istotne informacje

Formy składania ofert pracy przez pracodawców, zapoznawania się z ofertami pracy przez osoby bezrobotne oraz warunki umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli prosi zainteresowanych o zapoznanie się z komunikatami w tych sprawach. 

 

Pracodawców zainteresowanych powierzeniem pracy PUP zachęca do składania ofert pracy przez portal praca.gov.pl, link oraz poprzez przesyłanie wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych druków na adres e-mail: posrednictwo@zdunskawola.praca.gov.pl lub wrzucając do skrzynki podawczej przy drzwiach wejściowych Urzędu. Jednocześnie prosimy o dokładne wypełnianie wszystkich punktów zamieszczonych w druku oferty pracy. 

 

Bieżące druki ofert pracy zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców - druki do pobrania tutaj. Osobiście druki można pobrać w siedzibie Urzędu, udostępnione są na stoliku przy wejściu. 

 

Informacji udzielają pracownicy merytoryczni pod nr. telefonu : 43 824 71 33 

 

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy PUP zachęca do zapoznawania się z bieżącymi ofertami pracy, które zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w zakładce oferty pracy w powiecie, tutaj. Wykaz bieżących ofert pracy zamieszczony jest również na drzwiach wejściowych a także w gablotach na korytarzu Urzędu. Ponadto osoby bezrobotne, które zainteresowane są ofertami subsydiowanymi (adresowanymi wyłącznie do osób bezrobotnych) PUP zachęca do kontaktu z doradcą klienta w celu ustalenia daty i godziny wizyty w Urzędzie i odebraniu osobiście skierowania. 

 

Kontakt telefoniczny z pracownikami:

Pokój 1 - nr 43 823 23 27 wew. 265
Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery: E,I,J,L,P,Ź,G,Ł,N,O,W

Pokój 3 – nr 43 823 23 27 wew. 258
Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery: A,F,K

Pokój 8 - 43 823 23 27 wew. 264
Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery: M,S,Ś,Ż,U,B,C,Ć,D,H,R,T,Z

Kontakt mailowy z doradcami klienta: i.jerzykowska@zdunskawola.praca.gov.pl, j.rzeznik@zdunskawola.praca.gov.pl, b.guz@zdunskawola.praca.gov.pl 

 

PUP zwraca się z prośbą, aby przed złożeniem wniosków o umorzenie pożyczki zapoznać się z informacjami zamieszczanymi na bieżąco na stronie internetowej, co ułatwi prawidłowe przygotowanie wniosków, gdyż umowy zawierane są w pierwszej kolejności z przedsiębiorcami, których wnioski są kompletne i spełniają wymagania formalne. 

 

Z mikroprzedsiębiorcami, których wnioski są niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione pracownicy Urzędu kontaktują się telefonicznie lub mailowo. Jeżeli pomimo kontaktu ze strony Urzędu, Wnioskodawca nie uzupełni niezwłocznie braków formalnych, wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy, środki zostaną przekazane na wskazane we wniosku konto bankowe. Przypominamy, że wypłaty środków na konta bankowe są jedyną formą płatności! 

Ponadto prosimy o dokładne i poprawne wpisywanie numerów kont bankowych! 

 

Ważne informacje dla osób, które już otrzymały pożyczkę: 

  • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy środki zostają przekazane na wskazane we wniosku konto bankowe 
  • Urząd przesyła do Wnioskodawcy umowę o udzielenie pożyczki podpisaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (w zależności od sposobu złożenia wniosku - w formie elektronicznej (plik pdf) lub tradycyjnej Przypominamy, że WARUNKIEM UMORZENIA POŻYCZKI jest złożenie wniosku, który jest załącznikiem nr 2 do umowy ale dopiero na zasadach i w terminie określonym poniżej.

 

Warunki umorzenia pożyczki: 

1. Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą. 

2. Jeżeli Pożyczkobiorca spełnia warunek, o którym mowa w ust. 1, składa do Urzędu Pracy wniosek o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku. Wniosek złożony w innym terminie nie umożliwi umorzenia pożyczki 

3. We wniosku o umorzenie pożyczki Pożyczkobiorca składa oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna. 

4. Wzór wniosku o umorzenie pożyczki stanowi załącznik nr 2 do umowy. Dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy, pod linkiem: Spłata pożyczki: 

  • niespełnienie warunku, o którym mowa powyżej (tj. warunku prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od jej udzielenia) albo niezłożenie wniosku, powoduje obowiązek spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Urząd Pracy 
  • w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa powyżej albo niezłożenia wniosku Urząd Pracy przesyła Pożyczkobiorcy harmonogram spłaty pożyczki wraz z numerem rachunku bankowego do spłaty pożyczki 
  • w przypadku niespłacenia raty zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty 
  • opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki 
  • w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki Pożyczkobiorca zwraca pozostałą do spłaty kwotę pożyczki w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki 
  • w przypadku niespłacenia przez pożyczkobiorcę pozostałej kwoty pożyczki w terminie wskazanym w ust. 5 nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie.

Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020