Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Spotkanie informacyjne pn. „Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej. Omówienie zasad naboru w ramach Działania VII.3 Regionalnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej. Omówienie zasad naboru w ramach Działania VII.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”. 

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 

 • 10 luty 2020 r. w godz. 12:00 – 14:00 (rejestracja od godz. 11:45) w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, I piętro. (termin rekrutacji do 5 lutego 2020 r.). 

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny tutaj. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem. 

Na co można otrzymać dofinansowanie 

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: 

 1. dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych: 
  - remont, budowa, przebudowa budynków pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu, 
  - adaptacja istniejących budynków w celu dostosowania ich do świadczenia usług pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu, 

 1. projekty infrastrukturalne polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji budynków dla podmiotów realizujących formy pomocy: 
  - w zakresie pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz dla realizacji zadań rodzinnych domów dziecka 
  - w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 1. projekty infrastrukturalne polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub adaptacji budynków dla podmiotów integracji społecznej, w tym CIS, KIS, ZAZ, WTZ, realizujących formy pomocy w zakresie usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
   
  Wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu są możliwe pod warunkiem, że nie stanowią jedynego elementu projektu (stanowią element szerszej inwestycji). 

 1. mieszkalnictwo socjalne, wspomagane i chronione: 
  - przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dopuszczalne będzie wsparcie części wspólnych budynków mieszkalnych) 

 1. tworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 
  - budowa, przebudowa lub adaptacja budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce). Inwestycje stanowić muszą uzupełnienie interwencji EFS, umożliwiającej godzenie życia zawodowego z prywatnym, w celu zwiększenia aktywności zawodowej rodziców 

 

Dla kogo: Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką. 

 

Program spotkania:

1.      Omówienie zakresu wsparcia w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, dotyczącego w szczególności: 

 • celów i założeń konkursu (w tym: podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, typów projektów, wydatków możliwych  do sfinansowania);

 • zagadnień formalnych i merytorycznych; 

 • zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie; 

 • omówienie kryteriów. 

2.      Źródła informacji o Funduszach Europejskich. 

3.      Konsultacje indywidualne. 

 

Organizator spotkania: 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi 
ul. Moniuszki 7/9 
90-101 Łódź 

tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60 
e-mail:  GPILodz@lodzkie.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. 


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020